Privacyverklaring

Hier leest u de privacyverklaring van ARTIS. U kunt de privacy- en cookieverklaring ook downloaden (PDF).

download (PDF)

ARTIS respecteert de privacy van de bezoekers van onze website(s). Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en  jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij  jouw gegevens opslaan en hoe wij  jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze Privacy Officer; je vindt de contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring.

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

ARTIS verwerkt persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden.

Online toegangskaarten 
Als je (telefonisch) online toegangskaarten van ARTIS bestelt verwerken wij jouw persoonsgegevens om je de toegangskaarten toe te sturen, jouw betalingen af te handelen en financiële administratie bij te houden. 

Lidmaatschap ARTIS
Als je lid wordt van ARTIS nemen wij de persoonsgegevens die je hebt verstrekt op in het ledenbestand van ARTIS om jouw inschrijving als lid te kunnen verwerken en om te communiceren en te informeren over de activiteiten, diensten en producten van ARTIS en/of ARTIS-Micropia. Daarnaast verwerkt ARTIS persoonsgegevens om het jaartarief van jouw lidmaatschap te berekenen, vast te leggen en te innen (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen), je korting te kunnen verlenen in de ARTIS-horeca en -winkel en financiële administratie bij te houden.

Mijn ARTIS account
Als je een account aanmaakt op de website van ARTIS verwerken wij jouw persoonsgegevens voor het aanmaken, opstellen en gebruik van een Mijn ARTIS account.

ARTIS webshop
Als je producten in de webshop van ARTIS bestelt verwerken wij jouw persoonsgegevens om producten en diensten bij je af te leveren, jouw betalingen af te handelen en financiële administratie bij te houden. Daarnaast verwerkt ARTIS persoonsgegevens om je te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, inclusief het afhandelen van retourzendingen, klachten, garanties, vragen en om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Nieuwsbrieven en ARTIS-tijdschrift
ARTIS verwerkt persoonsgegevens om nieuwsbrieven en het ARTIS-tijdschrift te versturen.

Donateurs, schenkers en erflaters
Als je Vriend van ARTIS wordt, een periodieke of eenmalige schenking doet of aan ARTIS nalaat via legaat of testament, verwerkt ARTIS jouw persoonsgegevens om jouw financiële bijdrage af te wikkelen. Vrienden ontvangen een uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendenbijeenkomst. 

Sponsoren en adoptanten
ARTIS verwerkt persoonsgegevens van sponsoren en adoptanten om jouw financiële bijdrage af te wikkelen en de tegenprestaties uit te voeren.

Evenementrelaties, educatieve-  en zorginstellingen
ARTIS verwerkt persoonsgegevens om evenementen en groepsbezoeken te organiseren, zowel privé en zakelijk als in samenwerking met educatieve- en zorginstellingen.

Leveranciers
Als je leverancier bent van ARTIS verwerken wij jouw persoonsgegevens voor het afwikkelen van leveranties, het uitvoeren van betalingen af te handelen en financiële administratie bij te houden.

Huurders
Als je huurder bent van ARTIS verwerken wij persoonsgegevens voor het uitvoeren van de huurovereenkomst, betalingen af te handelen en financiële administratie bij te houden.

Parkeerbeheer
Als je gebruik maakt van het parkeerterrein van ARTIS verwerken wij jouw persoonsgegevens om het parkeren  op het terrein van ARTIS te beheren, om betalingen af te handelen en de financiële administratie bij te houden.

ARTIS-Academie
ARTIS verwerkt persoonsgegevens bij het geven van cursussen en lezingen in het kader van de ARTIS-Academie en om te communiceren en informeren over de activiteiten van de ARTIS-Academie, betalingen af te handelen en financiële administratie bij te houden

Bezoekers website en webshop van ARTIS
ARTIS maakt gebruik van cookies op haar website en webshop om deze websites te optimaliseren, jouw gedrag op de websites te analyseren om daarmee de websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Zie het uitgebreide Cookiebeleid op de website van ARTIS dat aansluit op deze privacyverklaring voor meer informatie.

Cameratoezicht
ARTIS verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het cameratoezicht dat aanwezig is op het terrein van ARTIS voor de veiligheid van bezoekers, dieren en personeel.

Foto- en filmmateriaal
ARTIS kan beeld- en geluidopnames van je maken in het ARTIS-Park en bij bijeenkomsten en deze persoonsgegevens verwerken ten behoeve van eigen documentatie- en archiefdoeleinden en voor communicatie-, promotie-, marketing- en onderzoeksdoeleinden. Ook kan het zijn dat er foto- en filmopnames worden gemaakt door derden, zoals journalisten, film- of documentairemakers of onderzoekers.

Vragen, klachten en geschillen
ARTIS verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het afwikkelen van vragen, klachten of geschillen.

Onderzoeken, enquêtes, product- en diensten ontwikkeling
ARTIS verwerkt persoonsgegevens bij het uitvoeren van onderzoeken en enquêtes om de producten en dienstverlening van ARTIS te verbeteren.

Aanbiedingen, acties, promoties en marketing activiteiten
ARTIS verwerkt persoonsgegevens bij het verzenden en afwikkelen van aanbiedingen, acties, promoties en marketingactiviteiten.

Relatiebeheer en zakelijke relaties
ARTIS verwerkt persoonsgegevens voor het relatiebeheer voor onder meer zakelijke relaties, inclusief bestuurders, commissieleden en adviseurs.

Controles
Als ARTIS controles uitoefent of laat uitoefenen, waaronder controles door accountants, verwerkt ARTIS persoonsgegevens.

Rechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van de volgende rechtsgronden: 

•    jouw toestemming;
•    noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
•    gerechtvaardigd belang;
•    wettelijke verplichting.

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming, bijvoorbeeld toestemming voor het ontvangen van informatie, kun je deze toestemming altijd intrekken.

Het verwerken van jouw persoonsgegevens kan een noodzakelijke voorwaarde zijn voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met jou. Dan kunnen wij onze diensten alleen aan je leveren wanneer je de daarvoor benodigde persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Wij hebben verschillende gerechtvaardigde belangen op grond waarvan wij persoonsgegevens verwerken:

•    product- en klantenonderzoek;
•    informatieverlening over producten en diensten van ARTIS;
•    documentatie en archivering, behoud van belangrijke informatie voor de toekomst;
•    marketing- en communicatie; 
•    veiligheid en toegangscontrole;
•    optimalisatie van de website;
•    relatiebeheer;
•    werving en selectie .

Wij kunnen wettelijk of contractueel verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken, zoals bijvoorbeeld op grond van fiscale wetgeving.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring opgenomen doeleinden. Wanneer de grondslag voor verwerking van jouw persoonsgegevens jouw toestemming is, bewaren wij jouw persoonsgegevens totdat je jouw toestemming intrekt. Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht, dan hanteren wij de bewaartermijn die in die wet is bepaald.

ARTIS hanteert verschillende bewaartermijnen. Zo bewaren wij financiële gegevens 7 jaar en camerabeelden 14 dagen. Als je je afmeldt voor een of meer nieuwsbrieven, verwijderen we je e-mailadres meteen. ARTIS heeft een belangenafweging gemaakt bij het bepalen van de bewaartermijnen, waarbij we er bijvoorbeeld rekening mee houden dat je binnen een bepaalde periode nog weer een product of dienst van ARTIS afneemt en je dan niet opnieuw je persoonsgegevens hoeft te verstrekken. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Het kan zijn dat bij het inschakelen van derden voor bepaalde dienstverlening jouw persoonsgegevens door deze derden worden verwerkt.  ARTIS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben derden ingeschakeld voor dienstverlening ten aanzien van ledenadministratie-systeem, PSP (payment service provider), kassaverwerking, communicatiediensten, hosting, accountancy, drukwerk, verzenden van nieuwsbrieven, marketing, parkeerbeheer, logistiek, bezorgdiensten en koeriersdiensten, overheidsinstanties, fiscus, adviseurs.

Beveiligingsmaatregelen

Binnen ARTIS nemen we passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Alleen de noodzakelijke personen krijgen toegang tot jouw gegevens en deze toegang is afgeschermd middels protocollen en veiligheidsmaatregelen die regelmatig gecontroleerd worden.

Cookies

ARTIS maakt gebruik van cookies op haar website. Zie voor informatie over het gebruik van cookies door ARTIS het uitgebreide Cookiebeleid op de website van ARTIS dat aansluit op deze privacyverklaring.

Sociale media

Op de website en webshop van ARTIS wordt door middel van sociale mediaknoppen verwezen naar Twitter, Facebook, YouTube, Instagram en LinkedIn. Deze knoppen  kun  je gebruiken voor informatie over ons of om ons te promoten of informatie over ons te delen op deze sociale media. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van Twitter, Facebook, YouTube, Instagram en LinkedIn aangezien zij bepalen hoe deze sociale mediaknoppen functioneren. Door een sociale mediaknop te gebruiken wordt er door deze partijen een “social media cookie” geplaatst, zodat zij je herkennen wanneer je iets wilt delen. Het privacy beleid van deze sociale media aanbieders verandert regelmatig. Je kunt het privacy beleid van Twitter, Facebook, YouTube, Instagram en LinkedIn lezen op hun websites.

Minderjarigen

Ben je 16 jaar of jonger en wil je van onze producten of diensten gebruik maken? Dat kan onder toezicht van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

Rechten betrokkenen

Graag wijzen we je op je rechten bij onze verwerking van jouw persoonsgegevens.

•    Recht op inzage
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien. Op verzoek zullen we je een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die we van je verwerken, op welke grondslag wij verwerken, de bewaartermijnen, de organisatorische en technische maatregelen die wij hebben genomen en of we jouw informatie aan derden verstrekken.

•    Recht op rectificatie
Je hebt het recht om ons te verzoeken om jouw onjuiste of incomplete persoonsgegevens aan te passen. Als het nodig is zullen wij jouw persoonsgegevens aanpassen en compleet maken.

•    Recht op verwijdering 
Je hebt het recht om ons te verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zijn niet in alle situaties verplicht om jouw verzoek uit te voeren en zullen hierbij een belangenafweging maken. 

•    Recht op beperking
Het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens houdt in dat je in bepaalde omstandigheden de mogelijkheid hebt om de verwerking van persoonsgegevens door ARTIS tijdelijk stop te laten zetten. Na ontvangst van dit verzoek zullen we de verwerking tijdelijk stopzetten totdat een bezwaar of probleem is opgelost.

•    Recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens
Je hebt het recht om de door je aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm te verkrijgen en om de persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen. Op verzoek kunnen wij de persoonsgegevens voor je overdragen, als dit technisch mogelijk is. Het recht op overdracht kan alleen worden uitgevoerd wanneer aan de volgende twee gronden is voldaan:

o    de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming of op het uitvoeren van een overeenkomst; en
o    de verwerking wordt verricht via geautomatiseerde procedés.

•    Recht op bezwaar
Je hebt het recht om onder bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens in een specifieke situatie. Als dit verzoek terecht is gedaan, zal ARTIS de verwerking van je persoonsgegevens staken. 

Je kunt bij ons een verzoek indienen ter uitoefening van een of meerdere van bovenstaande rechten. Graag ontvangen wij bij dit verzoek jouw contactgegevens, zodat wij contact met je kunnen opnemen naar aanleiding van jouw verzoek. Wij behouden het recht voor je om identificatie te vragen. In sommige gevallen kan het mogelijk zijn dat een redelijke vergoeding wordt gevraagd voor het uitvoeren van het verzoek.

Je kunt je verzoek per brief of per e-mail aan ons versturen op het in deze privacyverklaring aangegeven adres of e-mailadres. Wees in je verzoek zo duidelijk en precies als mogelijk. Vermeld in ieder geval welk recht je wilt uitoefenen en op welke gronden.

Binnen één maand zullen wij je informeren over het vervolg dat aan je verzoek wordt gegeven. Als het niet mogelijk is om binnen één maand aan jouw verzoek te voldoen zullen wij je hiervan op de hoogte stellen. 

Als blijkt dat wij geen gevolg aan jouw verzoek kunnen geven zullen wij de afwijzing aan je motiveren.

Vragen en klachten

Als je na het lezen van deze Privacyverklaring vragen of opmerkingen hebt over de manier waarop ARTIS met je persoonsgegevens omgaat kun je contact opnemen met de Privacy Officer van ARTIS via privacy@artis.nl .

ARTIS doet haar best om aan de privacywetgeving te voldoen en zo zorgvuldig mogelijk met je gegevens om te gaan en je rechten te respecteren. We horen graag als je vindt dat dat niet goed gaat, zodat we dat mogelijk kunnen verbeteren. Als je van mening bent dat de wettelijke bepalingen met betrekking tot de privacybescherming niet correct door ARTIS worden uitgevoerd, dan kan je een schriftelijke klacht indienen bij ARTIS via privacy@artis.nl . Ook kan je een klacht in dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze is verplicht om je klacht in behandeling te nemen. 

Contactgegevens

ARTIS
T.a.v. de afdeling Juridische Zaken
Postbus 20164
1000 HD Amsterdam
Tel: 020-523 3674

Bezoekadres:
Plantage Kerklaan 38-40
1018 CZ Amsterdam

Contactpersoon voor privacyzaken

Privacy Officer ( privacy@artis.nl )

Wijzigingen privacyverklaring

ARTIS heeft het recht om deze privacyverklaring aan te vullen of te wijzigen. De meest recente versie van onze privacyverklaring staat op onze website.

Onze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 8 maart 2022.