Privacyverklaring ARTIS

Hier leest u de privacyverklaring van ARTIS. U kunt de privacy- en cookieverklaring ook downloaden (PDF).

download (PDF)

Vertrouwelijkheid persoonsgegevens

ARTIS respecteert de privacy van de bezoeker van onze website(s) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking stelt. 

Doeleinden en de rechtsgrond van het verwerken van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn met het oog op het uitvoeren van activiteiten gericht op relatiebeheer, product- en dienstontwikkeling en klantenonderzoek. Je kunt hierbij denken aan het toesturen van je aangekochte e-ticket, om je het ARTIS-Tijdschrift toe te sturen of het voeren van een ledenadministratie. 

Met welk doel welke persoonsgegevens gevraagd en verwerkt worden, wordt aangegeven bij het betreffende verzoek om jouw persoonsgegevens. 

Binnen ARTIS nemen we passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Alleen de noodzakelijke personen krijgen toegang tot jouw gegevens en deze toegang is afgeschermd middels protocollen en veiligheidsmaatregelen die regelmatig gecontroleerd worden.

Het kan zijn dat voor het verwerken of analyseren van gegevens noodzakelijk is gebruik te maken van de diensten van derden. In dat geval wordt dit aan jou aangegeven en kan je ervan op aan dat ARTIS de eisen aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens via verwerkersovereenkomsten oplegt aan derden. Hiermee dragen we zorg dat de gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor je ze hebt aangeleverd worden gebruikt of wanneer het wettelijk verplicht en dat ze verwijderd worden wanneer het niet meer noodzakelijk is deze te bewaren. 

De gegevens die je ons toestuurt worden bewaard zolang als noodzakelijk is met het oog op de hierboven beschreven doeleinden. Wanneer je bijvoorbeeld lid wordt, bewaren wij je persoonsgegevens zolang het lidmaatschap duurt plus twee jaar. Heb je aangegeven lid te worden van onze Nieuwsbrief, dan ontvang je deze totdat je dit niet meer wilt en zolang bewaren we jouw emailadres.

Gebruik van cookies

ARTIS maakt gebruik van cookies. Zie het uitgebreide Cookiebeleid van ARTIS dat aansluit op deze Privacyverklaring. Let op, ARTIS is niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid van websites van derden, zoals Facebook of Google. 

Minderjarigen

Ben je 16 jaar of jonger en je wilt van onze producten of diensten gebruik maken? Dat kan onder toezicht van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. 

Rechten

Je hebt de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Hiertoe kan je een verzoek indienen via  privacy@artis.nl . Wanneer het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen. Verder heb je het recht je gegevens te laten verwijderen. Ook als je niet (meer) wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten of je toestemming voor voor het gebruiken van je persoonsgegevens door ARTIS wilt intrekken, kun je dit melden via hetzelfde emailadres.

Contactgegevens verantwoordelijke

Binnen ARTIS is één verantwoordelijke gegevensbescherming benoemd. Heb je vragen over je persoonsgegevens of heb je een klacht, neem dan contact op via privacy@artis.nl of 020 5233674. Komen we er niet uit, dan kun je ook direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens terecht. Via hun website vind je hierover informatie.

Aanpassen privacyverklaring

ARTIS behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de ARTIS-website worden gepubliceerd.

 

Versie: FG 180522/26112019