Algemene voorwaarden doneren ARTIS

Hier leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op doneren aan ARTIS. U kunt deze algemene voorwaarden ook downloaden (PDF).

download (PDF)

U kunt doneren aan de stichting zonder winstoogmerk ARTIS, statutair gevestigd te Amsterdam, en bij de Kamer van koophandel ingeschreven onder nummer NL41199694. Artis is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ARTIS is een culturele ANBI) en bezit tevens het CBF-Keur voor goede doelen. 

Donatievoorwaarden 

Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.artis.nl aan ARTIS wordt gedaan. Op voormelde website wordt de donateur gevraagd deze donatievoorwaarden te accepteren door het aanvinken van een hokje. ARTIS behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen. 

Rechten en plichten van ARTIS 

Elke betaling die via www.artis.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan ARTIS en zal door ARTIS worden aangewend voor vernieuwingen, verbeteringen en uitbreidingen. Zijnde een bestemming die overeenkomt met de missie en de visie van ARTIS. Restitutie is niet mogelijk. ARTIS neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen die namens ARTIS bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen. 

Rechten en plichten van de donateur 

De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat ARTIS de donatie zal aanwenden voor vernieuwingen, verbeteringen en uitbreidingen. Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft. 

Juridisch 

Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad van de daarmee corresponderende producten of diensten strekt. De disclaimer op de website van ARTIS is onverkort van toepassing. ARTIS verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Hoe wij dat doen kun je lezen in onze Privacyverklaring .

Versie: 20191126