Bezoekersreglement ARTIS

Hier leest u het bezoekersreglement van ARTIS. U kunt het bezoekersreglement ook downloaden (PDF).

download (pdf)

1. Definities

In dit bezoekersreglement worden de volgende begrippen gehanteerd
a.    ARTIS: de Stichting Natura Artis Magistra te Amsterdam.
b.    ARTIS-terrein: het omheinde terrein waarop zich het Artis-Park, de faciliteiten, gebouwen, het Artisplein, musea, dierverblijven, dienstencentrum en het parkeerterrein van ARTIS bevinden.
c.    Bezoeker: eenieder die zich al dan niet met goedvinden van ARTIS op het ARTIS-terrein bevindt.
d.    Reglement: dit bezoekersreglement.
e.    De Ledenlokalen: het gebouw waarin ARTIS-Micropia, Noord Paviljoen, Zuid Paviljoen (ARTIS-Studio) en café-restaurant de Plantage zijn gehuisvest.
f.    Het  Groote  Museum:  het  gebouw   waarin  het   ARTIS-Groote Museum, de Koningszaal, de Tijgerzaal en een horecapunt zijn gehuisvest.
g.    Artisplein: het vrij toegankelijke plein met het Flamingoterras, de Hollandse Polder, het voorplein en de Watertafel begrensd door de Ledenlokalen en het Groote Museum.

2. Toepasselijkheid

Door zich op het ARTIS-terrein te begeven, aanvaardt de Bezoeker de toepasselijkheid van het Reglement. Het Reglement is bovendien verbonden aan iedere verkoop dan wel uitgifte van een toegangskaartje of een lidmaatschap.

3. Handhaving

a.    ARTIS is bij overtreding of gegronde vrees voor overtreding van dit Reglement gerechtigd de desbetreffende Bezoeker te verwijderen dan wel de toegang tot het ARTIS-terrein te ontzeggen. ARTIS kan voorts al datgene doen dat ARTIS ter zake nodig en/of dienstbaar acht, waaronder het doen van aangifte bij de politie.
b.    In verband met de veiligheid en orde op het ARTIS-terrein zijn er op verschillende plaatsen zichtbaar camera's opgesteld. Indien nodig kunnen opnames worden gebruikt bij de opsporing van eventuele ordeverstoring of ander ongewenst gedrag.

4. Verbodsbepalingen

Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van ARTIS verboden:
a.    zich op het ARTIS-terrein te bevinden zonder geldig legitimatiebewijs. Behalve op het Artisplein, in café-restaurant de Plantage, Noord Paviljoen, Zuid Paviljoen, Koningszaal, Tijgerzaal en het horecapunt, is op het ARTIS-terrein tevens een geldig toegangskaartje verplicht.
b.    fietsen te parkeren tegen of aan de buitenhekken van ARTIS of op het Artisplein mee te nemen.
c.    zich buiten de daartoe bestemde paden, gangen, verblijfsruimten en speelvelden te begeven.
d.    zich in dierverblijven of voorbij de bij een dierverblijf aangegeven niet te betreden zone te begeven.
e.    dieren in dierverblijven te verstoren, te voeren, op ramen en omheiningen van dierverblijven te tikken en voorwerpen in dierverblijven te deponeren.
f.     lichaamsdelen of voorwerpen door, over, in of onder (omheiningen van) dierverblijven te steken of te bewegen.
g.    het laboratorium in ARTIS-Micropia te betreden.
h.    aan ARTIS toebehorende of anderszins op het ARTIS-terrein aanwezige zaken, waaronder begrepen dieren, bomen, (aan)planten, kunstwerken, meubilair, zich toe te eigenen, te stelen, te verstoren, te vernielen of te beschadigen alsmede van het ARTIS­ terrein te verwijderen.
i.     op het ARTIS-terrein aanwezige zaken te gebruiken op een andere wijze dan waarvoor deze naar aard en inrichting bedoeld zijn, één en ander ter beoordeling van ARTIS.
j. zich voort te bewegen middels rollend materieel zoals fietsen, loopfietsen, skateboards en/of skeelers. Uitgezonderd zijn wettelijk erkende hulpmiddelen, kinderwagens evenals auto's op de parkeerplaats.
k. dieren op het ARTIS-terrein mee te nemen of toe te laten, dan wel dieren van het ARTIS-terrein mee te nemen. Assistentiehonden zijn aangelijnd en onder voorwaarden wel toegestaan.
l.  zich aanstootgevend te gedragen of te kleden, lawaai te veroorzaken, overlast te bezorgen of anderszins de orde op het ARTIS-terrein te verstoren, één en ander ter beoordeling van ARTIS.
m.   te roken in het ARTIS-Park, op het voorplein en in Micropia en ARTIS-Groote Museum.
n.    personeel en vrijwilligers werkzaam op het ARTIS-terrein door woord en/of daad te hinderen bij de uitvoering van hun taken en activiteiten of hen dit te bemoeilijken, één en ander ter beoordeling van ARTIS.
o.    afval te deponeren buiten de daartoe aangegeven afvalbakken.
p.    goederen te koop aan te bieden.
q.    ballen, ballonnen, verdovende middelen, gevaarlijke of hinderlijke stoffen of wapens op het ARTIS-terrein te brengen.
r.    gebruik te maken van foto- video-, film, geluids- en andere opnameapparatuur, tenzij bestemd voor particulier en niet-zakelijk gebruik.
s.    deel te nemen aan activiteiten of activiteiten te organiseren op het ARTIS­ terrein waarbij inkomsten voor derden gegenereerd worden.
t.    vuur te maken dan wel anderszins de veiligheid van Bezoekers en/of de dieren op het ARTIS-terrein direct of indirect in gevaar te brengen, één en ander ter beoordeling van ARTIS.
u.    strafbare feiten te plegen of anderszins maatschappelijk onbetamelijk gedrag te vertonen, één en ander ter beoordeling van ARTIS.
v.    zich  te  bevinden,  te  zwemmen  of  te  baden  in  de  wateren  c.q. waterpartijen in het ARTIS-Park.
w.   te klimmen op objecten, tenzij deze zich op een speelveld bevinden.
x.    te eten en drinken op het Lemurenland, het wallaby-verblijf, in het Vlinderpaviljoen, de Tropenkas, het Apen- en Vogelhuis, ARTIS-Micropia of het Groote Museum.
y.    de auto langer dan 24 uur op het parkeerterrein te laten staan zonder abonnement.
z.    in het ARTIS-Park of op de parkeerplaats te overnachten, met uitzondering van boekingen in Huize Welgelegen.

5. Gebodsbepalingen

a.    Iedere Bezoeker is gehouden op eerste aanvraag van het personeel van ARTIS een geldig toegangs- en legitimatiebewijs te tonen.
b.    Iedere Bezoeker is in het kader van de algemene veiligheid gehouden het personeel van ARTIS toe te staan door de Bezoeker meegevoerde (hand)bagage te onderzoeken dan wel een veiligheidsfouillering uit te voeren.
c.    In ARTIS-Micropia en het Groote Museum dient bagage groter dan een handtas in de lockers geplaatst te worden.
d.    Iedere Bezoeker houdt zich aan de COVID-richtlijnen en andere richtlijnen van overheidswege.
e.    Alle waarschuwingsborden alsmede instructies en aanwijzingen van het personeel van ARTIS dienen strikt en terstond in acht genomen te worden.
f.    Groepen scholieren dienen te allen tijde begeleid te worden door een gezien het aantal scholieren voldoende aantal begeleiders (uitgangspunt is1:5).
g.    In gebouwen met dieren mag slechts op rustige en zachte toon worden gesproken en er mag niet worden gerend.
h.    Iedere Bezoeker is gehouden ARTIS toe te staan op het ARTIS-terrein beeld- of geluidsopnamen te (doen) maken. De bezoeker zal geen bezwaar maken tegen gebruik of openbaarmaking van zijn portret/gelijkenis door ARTIS, noch daarvoor enige financiële vergoeding verlangen.
i.    Op het parkeerterrein dient men niet harder dan 5 km p/u te rijden.

6. Aansprakelijkheidsbeperking

a.    Het verblijf van de Bezoeker op het ARTIS-terrein, alsmede het gebruik van de faciliteiten, de dierverblijven, het parkeerterrein alsmede van rolstoelen en/of kinderwagens, is geheel voor eigen risico van de Bezoeker.
b.    ARTIS is niet aansprakelijk voor schade en/of lichamelijk letsel tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ARTIS of één of meer van haar medewerkers, terwijl de schadeveroorzakende handelingen van de desbetreffende medewerker geschiedden in de uitoefening van of verband hielden met de normale taken van die medewerker.
c.    Aansprakelijkheid voor andere schade dan schade aan stoffelijke zaken van Bezoeker en lichamelijk letsel is uitgesloten, waaronder uitdrukkelijk iedere vorm van gevolgschade.
d.    Iedere aansprakelijkheid van ARTIS is per schadetoebrengende gebeurtenis beperkt tot de hoogte van het bedrag van een toegangskaartje dat voor desbetreffende Bezoeker op dat moment geldt. Indien ARTIS echter ter zake van de schade verzekerd is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot dat bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van ARTIS in het desbetreffende geval, verhoogd met het eigen risico dat ARTIS ter zake een schadegeval volgens de toepasselijke verzekeringspolis(sen) dient te dragen.

7. Slotbepalingen

Op dit Reglement en alle daarop gebaseerde geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Versie: AS20210810