Algemene voorwaarden evenementen ARTIS

Hier lees je de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op boekingen voor een evenement in ARTIS. Je kunt deze algemene voorwaarden ook downloaden (PDF).

download (pdf)

artikel 1        definities

Onder de navolgende woorden wordt in de algemene voorwaarden (AV), en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de AV van toepassing zijn, telkens het navolgende verstaan:

ARTIS - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra.

Gehuurde - Het terrein of de evenementruimte zoals op grond van de toepasselijke evenement- en/of horecaovereenkomst door ARTIS ter beschikking gesteld aan de klant.

Host - Elke persoon die een leverancier van ARTIS vertegenwoordigt bij het uitvoeren van de evenement- en horecaovereenkomsten. 

Verlenen van horecadiensten - Het door ARTIS in samenwerking met een (horeca)bedrijf verstrekken van verblijf en/of spijs en/of drank en/of materialen en goederen en/of evenementruimte, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woords.

Klant - De natuurlijke- of rechtspersoon die met ARTIS een evenement- en/of horecaovereenkomst heeft gesloten. 

Gast - De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de Klant gesloten evenement- en/of horecaovereenkomst toegang wordt verleend tot het terrein van ARTIS, en/of één of meer horecadienst(en) wordt verleend. Waar in de AV van gast of  bezoeker of klant wordt gesproken, wordt zowel gast als bezoeker als klant bedoeld, tenzij uit de inhoud van de bepalingen en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van de drie bedoeld kan zijn. 

Evenement- en horecaovereenkomst (hierna horecaovereenkomst) - Een overeenkomst tussen ARTIS en een klant ter zake één of meer door ARTIS te verlenen evenement- en horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. 

Reserveringswaarde - De waarde van de horecaovereenkomst: de totale omzetverwachting van ARTIS inclusief bedieningsgeld en btw ter zake een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen ARTIS geldende gemiddelden. 

Annulering - De in schriftelijke vorm door de klant aan ARTIS gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door ARTIS aan de klant gedane mededeling dat een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden. 

No-show - Het zonder annulering niet gebruik maken door een klant van een op grond van een horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst. 

Goederen - Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.

Omzetgarantie - Een schriftelijke verklaring van de klant dat ter zake één of meer horecaovereenkomsten door ARTIS minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden gerealiseerd.

artikel 2 toepasselijkheid

1. Deze AV zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle horecaovereenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen ter zake de totstandkoming van deze horecaovereenkomsten. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn prevaleren in geval van tegenstrijdigheid deze AV.
2. Afwijken van de AV is slechts mogelijk indien dit voorafgaand schriftelijk is bevestigd door ARTIS.
3. De AV strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan ARTIS gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een horecaovereenkomst of een andere overeenkomst of bij het exploiteren van ARTIS.
4. Indien een of meer bepalingen van de AV gedeeltelijk of geheel nietig blijken of worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van deze AV onverkort in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling vervangen worden door een bepaling met eenzelfde strekking als de originele bepaling.
5. De klant stemt in met toepasselijkheid van deze AV op eventueel latere of nieuwe overeenkomsten, tenzij dit later schriftelijk anders wordt overeengekomen.

artikel 3 totstandkoming van horecaovereenkomsten

1. ARTIS kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een horecaovereenkomst weigeren.
2. Alle door ARTIS gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder de opschortende voorwaarde dat ARTIS voldoende capaciteit heeft. Indien die opschortende voorwaarde niet vervuld raakt, dan wordt de beoogde horecaovereenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen. Een reservering wordt pas definitief als ARTIS een voor akkoord getekende bevestiging heeft geaccepteerd en een aanbetaling van de klant heeft ontvangen.
3. Niettegenstaande het bepaalde in lid 2, vervallen door ARTIS gedane aanbiedingen in elk geval na 5 werkdagen gerekend vanaf versturing van de aanbieding aan de klant, voor zover tussen de datum van versturing van de aanbieding en de evenementdatum 60 of minder dagen liggen. Indien er meer dan 60 dagen liggen tussen datum van versturing van de aanbieding en het evenement, geldt een vervaltermijn van twee weken.
4. Wanneer ARTIS aan de klant (optiehouder) een optierecht heeft toegekend, dan kan dit recht niet worden herroepen, behoudens schriftelijke toestemming van de optiehouder. Een optierecht kan alleen schriftelijk verleend worden.
5. Horecaovereenkomsten voor (een) klant(en) aangegaan door tussenpersonen (reisbureaus, eventbureaus, andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. ARTIS is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de klant zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

artikel 4 omvang, geschiktheid en staat van het gehuurde

1. Het gehuurde wordt bij aanvang van de huur door ARTIS opgeleverd en door de klant aanvaard in een goed onderhouden staat.
2. Onder het gehuurde zijn mede begrepen de op en in het gehuurde aanwezige installaties en voorzieningen (audiovisuele installaties, sanitair, meubilair etc.), tenzij die in de horecaovereenkomst zijn uitgezonderd.
3. De klant is gehouden het gehuurde voor het aangaan van de horecaovereenkomst grondig te (doen) inspecteren om na te gaan of het gehuurde geschikt is, of door of vanwege de klant geschikt kan worden gemaakt, voor de overeengekomen bestemming die de klant daaraan moet geven. Mede in dit kader wordt de klant door ARTIS voorafgaand aan het sluiten van de horecaovereenkomst in de gelegenheid gesteld om het gehuurde te bezichtigen.

artikel 5 verplichtingen van ARTIS

1. ARTIS is verplicht op het overeengekomen tijdstip aan de gast de overeengekomen horecadiensten ter beschikking te stellen zoals vastgelegd in de horecaovereenkomst. Aanvullende dienstverlening buiten het overeengekomen tijdstip om is in overleg mogelijk, mits vooraf goedgekeurd door ARTIS en tegen een door ARTIS te bepalen redelijke vergoeding.
2. ARTIS heeft het recht om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien één of meerdere gasten zich niet gedragen in overeenstemming met het Bezoekersreglement. Alle gasten dienen op eerste verzoek het ARTIS-terrein te verlaten.
3. De in artikel 5.a genoemde verplichting geldt niet:
a. in geval van overmacht aan de zijde van ARTIS als bedoeld in artikel 13;
b. indien de klant de in artikel 9 bedoelde aanbetaling/waarborgsom/tussentijdse betaling niet tijdig heeft voldaan;
c. indien de klant, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet tijdig een omzetgarantie afgeeft;
d. indien de klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welken hoofde ook jegens ARTIS heeft.
4. ARTIS is niet gehouden enig goed van de klant of gasten in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Indien ARTIS voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen desalniettemin enig bedrag aan de klant in rekening brengt, zal ARTIS op die goederen letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 11.
5. ARTIS is nimmer verplicht enig huisdier van de gast toelaten, met uitzondering van een assistentiehond. In het laatste geval kan aan toelating voorwaarden worden verbonden en wordt vooraf overleg gepleegd.
6. ARTIS heeft na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag het recht de horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden of de uitvoering ervan te staken. Maakt ARTIS van deze bevoegdheid gebruik, dan zal ARTIS tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.
7. ARTIS heeft het recht om een andere locatie ter beschikking te stellen dan in de horecaovereenkomst is vastgelegd, behalve wanneer dit evident onbillijk en voor de klant als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De klant heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de horecaovereenkomst waarop voormelde wens van ARTIS betrekking heeft te ontbinden, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere horecaovereenkomsten. De klant heeft, indien ARTIS zich uitgaven bespaart door volgens het voorgaande een andere locatie ter beschikking te stellen dan in de horecaovereenkomst is vastgelegd, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal ARTIS nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

artikel 6 verplichtingen van de klant

1. De klant zal het gehuurde als een goed gebruiker uitsluitend gebruiken voor de daarvoor in de aankondiging door de klant beschreven, en door ARTIS goedgekeurde, activiteiten en bestemming. De klant staat er voor in dat de te houden bijeenkomst een zodanig karakter heeft als mocht worden verwacht op grond van de aankondiging door de klant, en op grond van de hoedanigheid van klant of zijn gasten in redelijkheid door ARTIS mocht worden aangenomen. Een evenement of bijeenkomst mag de goede naam van ARTIS niet in diskrediet brengen.
2. De klant is verplicht om ervoor zorg te dragen en er op toe te zien dat op of in het gehuurde niet wordt gehandeld in strijd met enige wet, verordening, vergunning of enig ander overheidsvoorschrift, waaronder, maar niet uitsluitend, (brand)veiligheidsnormen van politie en brandweer.
3. De klant dient ervoor te zorgen, door het treffen van passende maatregelen, dat er geen schade wordt toegebracht aan het gehuurde en aan de aanwezige zaken en dieren door de klant zelf, door bezoekers/gasten van het evenement of door de klant ingeschakelde derden.
4. De klant dient het gehuurde achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd(en) aangetroffen, met uitzondering van redelijke schoonmaakwerkzaamheden.
5. Indien ten behoeve van de uitvoering van een evenement in de ruimste zin van het woord (waaronder de levering van personeel en materialen) vergunningen, ontheffingen, meldingen of anderszins toestemming van de overheid of andere instanties noodzakelijk zijn, is de klant gehouden daarvoor tijdig zorg te dragen en een kopie daarvan aan ARTIS ter beschikking te stellen.
6. De klant dient zich te houden aan het door ARTIS vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten voor het gehuurde en voor specifieke onderdelen van het gehuurde (zalen). De klant kan schriftelijk toestemming vragen om hiervan af te wijken. Vindt overtreding van deze maatregel plaats, dan behoudt ARTIS zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of de uitvoering ervan te staken. De klant is in dat geval gehouden alle schade van ARTIS te vergoeden.
7. De klant dient alle aanwijzingen van directie en personeel van ARTIS of de host ten aanzien van het gebruik van het gehuurde stipt op te volgen.
8. De klant accepteert dat ARTIS maatregelen neemt, in het belang van de veiligheid en orde in het gehuurde, daaronder wordt verstaan, de controle op het binnenkomen in de accommodaties en het tegengaan van niet-afgesproken bezoek van gasten aan het ARTIS-Park en/of ARTIS-Micropia en/of het ARTIS-Groote Museum.
9. De klant is verplicht de aanwijzingen en verbodsbepalingen van de brandweer stipt op te volgen. Gebruik van brandgevaarlijk materiaal, open vuur op aansluitingen van propaan- en butaangas, alsmede het aanwezig hebben van motorvoertuigen met brandstof in de tanks is verboden.
10. De klant ziet er op toe dat hij, dan wel de gasten/bezoekers van het evenement geen gebruik maken van de ruimten van het gehuurde die niet door de klant gebruikt mogen worden op grond van de horecaovereenkomst of die niet conform deze voorwaarden tot het gehuurde behoren. Voor toegang tot het ARTIS-Park en/of ARTIS-Micropia en/of het ARTIS-Groote Museum door de klant en/of zijn gasten/bezoekers via de accommodatie is schriftelijke toestemming van ARTIS vereist. Voor het bezoeken van het ARTIS-Park en/of ARTIS-Micropia en/of het ARTIS-Groote Museum worden kosten in rekening gebracht, ook als dit niet op voorhand schriftelijk is afgesproken en de gasten van de klant zonder toestemming het ARTIS-Park en/of ARTIS-Micropia en/of het ARTIS-Groote Museum bezoeken. Gasten gaan door het ARTIS-Park en/of ARTIS-Micropia en/of het ARTIS-Groote Museum te bezoeken akkoord met het bezoekersreglement van ARTIS.
11. Het afzetten van het Artisplein, of het anderszins bemoeilijken voor personen om het Artisplein tijdens het evenement te betreden, is niet toegestaan. Voor afwijking van deze bepaling, dan wel voor bijzonder gebruik van het Artisplein, behoeft de klant voorafgaande schriftelijke toestemming van ARTIS.
12. Personen die aanstoot geven, de orde verstoren, de veiligheid van anderen of zichzelf in gevaar brengen, handelen in strijd met deze voorwaarden, de geldende huisregels/bezoekersreglementen, of de evenement- en/of horecaovereenkomst of aanwijzingen van (veiligheids-)personeel niet stipt opvolgen, dienen door de klant van het gehuurde verwijderd te worden. De klant neemt contact op met de beveiliging vanuit ARTIS indien nodig (telefoonnummer: 06 53 73 46 57). 13. Het is de klant verboden om confetti, droge rijst en ander strooisel te gebruiken of toe te laten in ARTIS. Bij overtreding zullen de extra schoonmaakkosten ter hoogte van minimaal € 250,- per overtreding in rekening worden gebracht bij de klant.
14. Op of aan het gehuurde, waaronder in het bijzonder de zalen, mag door de klant niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van ARTIS.
15. Roken is ten strengste verboden op en in het gehuurde (met uitzondering van het Artisplein).
16. Indien er live muziek aanwezig is, dienen hier voorafgaand met ARTIS afspraken over gemaakt te worden ter voorkoming van geluidsoverlast en dienen alle buitendeuren gesloten te blijven. Eventuele buma/stemra-rechten dienen door de klant afgedragen te worden. De maximale geluidssterkte van muziek is per locatie verschillend. De klant dient hier van op de hoogte te zijn. Met betrekking tot geluid dient de klant er tijdens het evenement op toe te zien dat de regels geldend in de APV, dan wel anders overeengekomen regels in de door de gemeente verstrekte evenementenvergunning, te allen tijde worden nageleefd, en is zij aansprakelijk voor eventuele overtredingen daarvan. In aanvulling daarop is de klant gehouden instructies van ARTIS ten aanzien van het volume op te volgen.
17. Het Bezoekersreglement ARTIS is te allen tijde van toepassing .

artikel 7 aantal gasten

1. Het in de horecaovereenkomst/reserveringsbevestiging vermelde aantal gasten geldt als garantieaantal voor de bijeenkomst.
2. Een vermindering van het in 7.1 omschreven garantieaantal is mogelijk tot 5 werkdagen voor de reserveringsdatum en tot een maximum van 15% van het in 7.1 bedoelde garantieaantal.
3. Indien het aantal gasten binnen de in 7.2 bedoelde termijn alsnog wordt verminderd, dan zal ARTIS factureren op basis van het garantieaantal als bedoeld in 7.1.
4. Bij een vermeerdering van het aantal gasten ten opzichte van het garantieaantal, dient de klant onverwijld contact op te nemen met de afdeling evenementen van ARTIS. Een dergelijke verhoging van het aantal gasten is alleen mogelijk indien de locatie van ARTIS daartoe voldoende ruimte biedt. De afrekening vindt in dat geval plaats op basis van het daadwerkelijke aantal gasten.

artikel 8 annuleringen

Annulering door klanten algemeen
1. De klant is niet bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk en onvoorwaardelijk toezegt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijke toezegging te omvatten. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.
2. Ingeval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.
3. Indien niet alle overeengekomen horecadiensten door de klant worden geannuleerd, is het bepaalde in lid 5 pro rata van toepassing.
4. Indien ARTIS voor de uitvoering van de horecaovereenkomst reeds derden heeft ingeschakeld (bijvoorbeeld met betrekking tot catering, techniek, meubilair en entertainment), blijft de klant na annulering onverminderd verplicht ARTIS hetgeen te betalen dat ARTIS reeds aan deze derden heeft voldaan of zij op grond van de door deze derden gehanteerde (annulerings-)voorwaarden nog aan deze derden verschuldigd is. Lid 5 van dit artikel is op deze verplichting niet van toepassing.
Annuleringskosten
5. Voor annulering door de klant zal het navolgende gelden:
a. Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden enige vergoeding aan ARTIS te betalen.
b. Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan ARTIS te betalen.
c. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 75% van de reserveringswaarde aan ARTIS te betalen.
d. Bij annulering minder dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan ARTIS te betalen.
Annulering door ARTIS
6. Voor annulering door ARTIS zal het navolgende gelden:
a. ARTIS is bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij de klant binnen zeven dagen na het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat ARTIS afstand doet van zijn annuleringsbevoegdheid, mits de klant daarbij tevens ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven afstand te doen van zijn eigen annuleringsbevoegdheid.
b. ARTIS is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren dan wel op te zeggen in geval van overmacht aan de zijde van ARTIS als bedoeld in artikel 13, voor zover de ingetreden overmacht het uitvoeren van de horecaovereenkomst door ARTIS zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel onredelijk bezwaarlijk wordt. ARTIS heeft dan het recht om de kosten ten aanzien van de door ARTIS op het moment van annulering/opzegging aangegane verplichtingen aan de klant door te berekenen.
c. ARTIS is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die horecaovereenkomst in ARTIS te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat ARTIS de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt ARTIS van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling van de volledige in de horecaovereenkomst overeengekomen vergoeding , en van alle kosten van ARTIS ten aanzien van voor de horecadiensten aangegane verplichtingen.
d. ARTIS is gerechtigd om, in plaats van haar in artikel 8.7.c bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is ARTIS alsnog gerechtigd zijn in artikel 8.7.c bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

artikel 9 betalingscondities

1. Bij een definitieve reservering dient een aanbetaling te worden voldaan van 75% van de reserveringswaarde (inclusief btw). Deze aanbetaling dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het evenement te zijn voldaan.
2. ARTIS kan daarnaast te allen tijde van de klant verlangen dat deze een waarborgsom onder ARTIS deponeert of doet deponeren ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor ARTIS en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.
3. ARTIS kan telkens tussentijds betaling verlangen van inmiddels verleende horecadiensten.
4. ARTIS mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag ter zake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door ARTIS onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.
5. Bij het niet of niet volledig voldoen van een uitstaande betalingsverplichting door de klant aan ARTIS, behoudt ARTIS zich het recht voor de klant de toegang tot het gehuurde te ontzeggen en al haar verplichtingen ingevolge de horecaovereenkomst op te schorten, dan wel de horecaovereenkomst te ontbinden.

artikel 10 aansprakelijkheid van ARTIS

1. Slechts indien ARTIS toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichting(en) is zij, behoudens de hierna te noemen uitzonderingen, tegenover de klant aansprakelijk voor de geleden schade van de klant. Deze aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot de directe schade enerzijds (gevolgschade is uitgesloten) en tot het bedrag dat in het voorkomende geval door de verzekeraar van ARTIS wordt uitgekeerd anderzijds. 2. Indien ARTIS door enige oorzaak buiten zijn schuld niet in staat is om het gehuurde in de overeengekomen tijdvakken aan de klant ter beschikking te stellen, dan zal ARTIS niet aansprakelijk zijn voor enige daaruit voor de klant voortvloeiende schade. Dit geldt ook wanneer de klant reeds een aanvang met het gebruik van het gehuurde heeft gemaakt. De klant vrijwaart ARTIS voor aanspraken van derden ter zake.
3. ARTIS heeft het recht om met het oog op een (dreigende) calamiteit of (dreigende) onregelmatigheid alle zich op of in het gehuurde bevindende personen of zaken van het gehuurde te (doen) verwijderen, dan wel niet tot het gehuurde te (doen) toelaten. ARTIS is niet aansprakelijk voor eventuele kosten en schade die hieruit voor de klant mochten voortvloeien. De klant vrijwaart ARTIS voor alle aanspraken van derden ter zake.
4. De aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van of aan eigendommen van de klant, gasten, bezoekers of door de klant ingeschakelde derden wordt uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van ARTIS.
5. De aansprakelijkheid voor vermissing en/of schade aan audiovisuele middelen of andere door of namens de klant of zijn gasten ingezette zaken wordt uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van ARTIS.
6. ARTIS is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade van de klant, met uitzondering van bedrijfsschade die is geleden als gevolg van opzet of grove schuld van ARTIS zelf.
7. ARTIS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oorzaken waarop ARTIS geen invloed heeft zoals, doch niet uitsluitend, vorst, storm, blikseminslag, rellen, gewapende conflicten, terrorisme, natuurrampen, epidemieën, pandemieën, onbereikbaarheid van de locatie en overige calamiteiten.
8. ARTIS is niet aansprakelijk voor de door de klant geleden schade als gevolg van gebreken aan het gehuurde, en de klant kan ingeval van een gebrek geen aanspraak maken op vermindering of verrekening van de in artikel 12 bedoelde betaling. Het voornoemde is slechts in de navolgende omstandigheden niet van toepassing:
a. ingeval van schade indien een gebrek een gevolg is van een toerekenbare ernstige tekortkoming van ARTIS;
b. indien ARTIS een gebrek bij het aangaan van de huurovereenkomst kende en met de klant daaromtrent geen nadere afspraken heeft gemaakt;
c. indien het gehuurde op de ingangsdatum als bedoeld in de horecaovereenkomst niet geschikt blijkt te zijn voor het gebruik door aan ARTIS toe te rekenen omstandigheden (oorzaak binnen zijn schuld);
d. indien ARTIS een gebrek bij het aangaan van de horecaovereenkomst behoorde te kennen en de klant daarvan, ondanks zijn onderzoekplicht in artikel 4.2, niet op de hoogte had kunnen of behoren te zijn dan wel dienaangaande geen onderzoek hoefde te doen;
e. de gebreken die op grond van een wettelijke, dwingendrechtelijke verplichting zijn toe te rekenen aan ARTIS.

artikel 11 aansprakelijkheid van de gast en/of klant

1. De klant en de gast(en) en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor ARTIS en/of enige derde is en/of zal ontstaan tijdens het gebruik van het gehuurde als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de horecaovereenkomst, de AV en het Bezoekersreglement is begrepen, begaan door de klant en/of de gast(en) en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.
2. Indien de klant audiovisuele middelen ter beschikking stelt en/of de klant apparatuur aansluit op door ARTIS ter beschikking gestelde audiovisuele middelen vrijwaart de klant ARTIS ter zake schade en/of aansprakelijkheid, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van de zijde van ARTIS. De klant is aansprakelijk voor schade aan de audiovisuele middelen dan wel andere zaken, installaties en voorzieningen van ARTIS die onderdeel vormen van het gehuurde.
3. De klant vrijwaart ARTIS voor alle schade die de gasten bij ARTIS veroorzaken.

artikel 12 afrekening en betaling

1. De klant is de in de horecaovereenkomst bepaalde prijs inclusief btw verschuldigd dan wel, voor zover de horecaovereenkomst werd gesloten meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop de ingevolge die overeenkomst te verrichten horecadiensten verleend moeten worden, de prijzen welke gelden op het moment dat de horecadienst(en) (moet(en)) wordt(den) verleend, waaronder tevens worden verstaan de prijzen als vermeld op lijsten welke door ARTIS op een voor de gast zichtbare plaats zijn aangebracht dan wel zijn opgenomen in een lijst welke aan de klant/gast, indien nodig op diens verzoek, wordt overhandigd. De btw wordt uitgesplitst in hoog en laag tarief en indien de btw niet-verrekenbaar is, wordt dit vermeld op de factuur. Wijzigingen in het btw-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.
2. Bij gebruik van diensten van derden is de klant gehouden datgene aan ARTIS te voldoen wat ARTIS op basis van haar overeenkomst (inclusief eventueel daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden) met deze derde aan de derde verschuldigd is.
3. Alle facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum aan ARTIS te worden voldaan.
4. Hetgeen blijkt uit de administratie van ARTIS levert tussen partijen bindend bewijs op van datgene wat de klant gehouden is aan ARTIS te voldoen. Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen tien dagen na factuurdatum schriftelijk aan ARTIS kenbaar gemaakt te worden. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn staat tussen Partijen vast dat het factuurbedrag correct is.
5. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
6. Indien de klant in gebreke is dient hij aan ARTIS, naast de wettelijke (handels)rente, alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,- alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde btw.
7. Daarenboven is de klant indien hij in gebreke is een bedrag aan wettelijke rente verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.
8. Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan ARTIS in de navolgende volgorde:
a. de kosten van executie;
b. de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
c. de rente;
d. de schade;
e. de hoofdsom.
9. Betaling geschiedt in Euros.
10. ARTIS is nimmer gehouden om cheques en andere dergelijke betaalmiddelen te accepteren en kan aan acceptatie van zodanige betaalmiddelen voorwaarden verbinden.

artikel 13 overmacht

1. ARTIS is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
2. Als overmacht voor ARTIS, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming ARTIS niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door ARTIS zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Storingen of vertraging in het internet, gas, elektriciteit, water, riool en/of of verwarming, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen en gevolgen van maatregelen ter bestrijding van een epidemie, pandemie, onbereikbaarheid van de locatie of andere calamiteit gelden uitdrukkelijk als overmacht.
3. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan ARTIS gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de horecaovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemde.
4. In geval van overmacht is ARTIS te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren dan wel op te zeggen met onmiddellijke ingang, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. In geval ARTIS reeds voor annulering derden had ingeschakeld (bijvoorbeeld met betrekking tot catering, techniek, meubilair en entertainment), is ARTIS gerechtigd betaling door de klant te verlangen van hetgeen ARTIS reeds aan die derden heeft voldaan of op grond van door die derden gehanteerde annuleringsvoorschriften nog aan deze derden verschuldigd is.
5. Indien één der partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
6. De klant is nimmer bevoegd enige vordering op ARTIS te verrekenen.

artikel 14 kurk- en keukengeld

1. Indien de gast en/of klant in de ruimten van een horecabedrijf drank nuttigt die niet door dat horecabedrijf verstrekt is, is de klant per genuttigde fles een bedrag aan kurkgeld verschuldigd.
2. Indien de gast en/of klant in de ruimten van een horecabedrijf spijzen nuttigt die niet door dat horecabedrijf verstrekt zijn, is de klant ter zake een bedrag aan keukengeld verschuldigd.
3. De in de artikelen 14.1 en 14.2 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid achteraf vastgesteld door ARTIS.

artikel 15 toepasselijk recht en geschillen

1. Op horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
2. Specifieke schriftelijke afspraken prevaleren boven deze AV, die prevaleren boven het Bezoekersreglement.
3. Ingeval van geschillen tussen ARTIS en een klant is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet bepaalt dat een andere rechter uitsluitend bevoegd is.
4. Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.
5. De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

versie: 02032023TJ