Algemene voorwaarden evenementen ARTIS

Hier leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op boekingen voor een evenement in ARTIS. U kunt deze algemene voorwaarden ook downloaden (PDF).

download (pdf)

1.1 Definities

Onder de navolgende woorden wordt in de algemene voorwaarden (AV), en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de AV van toepassing zijn, telkens het navolgende verstaan:

1.1 ARTIS
ARTIS levert in het kader van de afspraken waarop deze AV van toepassing zijn evenement- en horecadiensten.
1.2 Host
Degene die een leverancier van ARTIS vertegenwoordigt bij het uitvoeren van de evenement- en horecaovereenkomsten.
1.3 Verlenen van horecadiensten
Het door een horecabedrijf verstrekken van logies en/of spijs en/of drank en/of materialen en goederen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woords.
1.4 Klant
De natuurlijke- of rechtspersoon die met ARTIS een evenement- en/of horecaovereenkomst heeft gesloten.
1.5 Gast
De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten evenement- en/of horecaovereenkomst één of meer horecadienst(en) wordt verleend. Waar in de AV van gast of klant, wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld, tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beiden bedoeld kan zijn.
1.6 Evenement- en horecaovereenkomst (hierna horecaovereenkomst)
Een overeenkomst tussen ARTIS en een klant terzake één of meer door ARTIS te verlenen evenement- en horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs.
1.7 Reserveringswaarde
De waarde van de horecaovereenkomst: de totale omzetverwachting van ARTIS inclusief bedieningsgeld en btw terzake een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen ARTIS geldende gemiddelden.
1.8 Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan ARTIS gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door ARTIS aan de klant gedane mededeling dat een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.
1.9 No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een klant van een op grond van een horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.
1.10 Goederen
Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.
1.11 Kurkengeld
Het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van niet door dat horecabedrijf verstrekte drank.
1.12 Keukengeld
Het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van niet door dat horecabedrijf verstrekte spijzen.
1.13 Omzetgarantie
Een schriftelijke verklaring van de klant dat terzake één of meer horecaovereenkomsten door ARTIS minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden gerealiseerd.

Artikeltitels dienen uitsluitend ter referentie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Toepasselijkheid

2.1 Deze AV zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle horecaovereenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen terzake de totstandkoming van deze horecaovereenkomsten. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn prevaleren in geval van tegenstrijdigheid deze AV.
2.2 Afwijken van de AV is slechts mogelijk indien dit voorafgaand schriftelijk is bevestigd door ARTIS.
2.3 De AV strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan ARTIS gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een horecaovereenkomst of een andere overeenkomst of bij het exploiteren van ARTIS.

Totstandkoming van horecaovereenkomsten

3.1 ARTIS kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een horecaovereenkomst weigeren, behoudens indien een zodanige weigering geschiedt louter op één of meer gronden zoals vermeld in artikel 429 quater Wetboek van Strafrecht.
3.2 Alle door ARTIS gedane aanbiedingen terzake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud "zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt". Doet ARTIS binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud, dan wordt de beoogde horecaovereenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen. Een reservering wordt pas definitief als ARTIS een voor akkoord getekende bevestiging van de klant heeft ontvangen
3.3 Wanneer ARTIS aan de klant (optiehouder) een optierecht heeft toegekend, dan kan dit recht niet worden herroepen, behoudens indien en voorzover een andere potentiële klant ARTIS een aanbod doet tot het sluiten van een horecaovereenkomst terzake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande horecadiensten. De optiehouder dient alsdan door ARTIS van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder per ommegaande te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht, vervalt het optierecht. Een optierecht kan alleen schriftelijk verleend worden.
3.4 Horecaovereenkomsten voor (een) klant(en) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, eventbureaus, andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. ARTIS is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de klant zal
de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

Verplichtingen van ARTIS

4.1 ARTIS is verplicht op het overeengekomen tijdstip aan de gast de overeengekomen horecadiensten ter beschikking te stellen van een hoeveelheid, kwaliteit en op een wijze als in bij ARTIS gebruikelijk is.
4.2 ARTIS is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van zijn horecabedrijf. Het bedrijf kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek het ARTIS-terrein te verlaten.
4.3 De in artikel 4.1 genoemde verplichting geldt niet:
a. in geval van overmacht aan de zijde van ARTIS als bedoeld in artikel 12;
b. indien de klant de in artikel 8 bedoelde waarborgsom/tussentijdse betaling niet tijdig voldoet;
c. indien de klant, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet tijdig een omzetgarantie afgeeft;
d. indien de klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welken hoofde ook jegens ARTIS heeft.
4.4 ARTIS is niet gehouden enig goed van de klant of gasten in ontvangst en/of in bewaring te nemen.
4.5 Indien ARTIS voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de klant in rekening brengt, dient ARTIS op die goederen te letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 10.
4.6 ARTIS is nimmer verplicht enig huisdier van de gast toe te laten, met uitzondering van een assistentiehond. In het laatste geval kan aan toelating voorwaarden worden verbonden en wordt vooraf overleg gepleegd.
4.7 ARTIS is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden. Maakt ARTIS van deze bevoegdheid gebruik, dan zal ARTIS tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.
4.8 ARTIS is gerechtigd om een andere locatie ter beschikking te stellen dan volgens de horecaovereenkomst zou moeten geschieden, behoudens indien zulks als evident onbillijk en voor de klant als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De klant heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de horecaovereenkomst waarop voormelde wens van ARTIS betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere horecaovereenkomsten. De klant heeft, indien ARTIS zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande een andere locatie ter beschikking te stellen dan volgens de horecaovereenkomst zou moeten geschieden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal ARTIS nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Verplichtingen van de klant

5.1 De klant staat er voor in dat de te houden bijeenkomst een zodanig karakter heeft als mocht worden verwacht worden op grond van aankondiging door de klant en op grond van de hoedanigheid van klant of zijn gasten in redelijkheid door ARTIS mocht worden aangenomen. Een evenement of bijeenkomst dient plaats te vinden in overeenstemming met de wet, daaronder begrepen plaatselijke verordeningen en mag de goede naam van ARTIS niet in diskrediet brengen. De klant zorg ervoor dat alle aanwijzingen van de host worden opgevolgd.
5.2 Indien ten behoeve van de uitvoering van een evenement in de ruimste zin van het woord (waaronder de levering van personeel en materialen) vergunningen, ontheffingen, meldingen of anderszins toestemming van de overheid noodzakelijk zijn, is de klant gehouden daarvoor tijdig zorg te dragen en een kopie daarvan op eerste afroep aan ARTIS ter beschikking te stellen.
5.3 De klant accepteert dat ARTIS maatregelen neemt, in het belang van de veiligheid en orde in het gehuurde, daaronder wordt verstaan, de controle op het binnenkomen in de accommodaties en het tegengaan van niet-afgesproken bezoek van gasten aan het ARTIS-Park en/of Micropia.
5.4 De klant is verplicht de aanwijzingen en verbodsbepalingen van de brandweer stipt op te volgen. Gebruik van brandgevaarlijk materiaal, open vuur op aansluitingen van propaan- en butaangas, alsmede het aanwezig hebben van motorvoertuigen met brandstof in de tanks is verboden. Tevens is de klant, omwille van veiligheidsvoorschriften, gebonden aan een maximaal aantal gasten per zaal. Dit gastenaantal mag niet zonder toestemming worden overschreden. Toestemming hiervoor kan alleen schriftelijk verleend worden. Vindt overtreding van deze maatregel plaats, dan behoudt ARTIS zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
5.5 Voor toegang tot het ARTIS-Park en/of Micropia door de klant en/of zijn gasten/bezoekers via de accommodatie is schriftelijke toestemming van ARTIS vereist. Voor het bezoeken van het ARTIS-Park en/of Micropia worden kosten in rekening gebracht, ook als dit niet op voorhand schriftelijk is afgesproken en de gasten van de klant zonder toestemming het ARTIS-Park en/of Micropia bezoeken. Gasten gaan door het ARTIS-Park en/of Micropia te bezoeken akkoord met het bezoekersreglement van ARTIS.
5.6 Het is de klant verboden om confetti, droge rijst en ander strooisel te gebruiken of toe te laten in ARTIS. Bij overtreding zal
€ 226,89 per zaal aan extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. In verband met beschadigingen aan de zalen is het niet toegestaan om zaken aan wanden te bevestigen.
5.7 Indien er live muziek aanwezig is, dienen hier voorafgaand met ARTIS afspraken over gemaakt te worden ter voorkoming van geluidsoverlast en dienen alle buitendeuren gesloten te blijven. Maximale geluidssterkte van muziek is per locatie verschillend. Eventuele buma/stemra-rechten dienen door de klant afgedragen te worden.

Aantal gasten

6.1 Het in de horecaovereenkomst/reserveringsbevestiging vermeld aantal gasten beschouwt ARTIS als garantieaantal voor de bijeenkomst.
6.2 Wijzigingen op het in 6.1 omschreven garantieaantal zijn mogelijk tot 7 dagen voor de reserveringsdatum tot een maximum
van 10% van het in 6.1 bedoelde garantieaantal, mits indien de gereserveerde locatie van ARTIS daartoe voldoende ruimte
biedt.
6.3 Indien het aantal gasten binnen de in 6.2 bedoelde termijn alsnog wordt verminderd, dan zal ARTIS factureren op basis van het garantieaantal als bedoeld in 6.1.
6.4 Indien het aantal gasten binnen de in 6.2 bedoelde termijn alsnog wordt verhoogd, dient de klant onverwijld contact op te nemen met de afdeling evenementen van ARTIS. Een dergelijke verhoging van het aantal gasten is alleen mogelijk indien de locatie van ARTIS daartoe voldoende ruimte biedt.

Annuleringen

7.1 Annulering door klanten algemeen
7.1.1 De klant is niet bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien ARTIS het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.
7.1.2 Ingeval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.
7.1.3 Indien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde horecadiensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.
7.1.4 Bedragen die ARTIS met het oog op de geannuleerde horecaovereenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is, dienen door de klant te allen tijde volledig aan ARTIS te worden vergoed, mits ARTIS niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde.
7.1.5 Ten aanzien van de dienstverlening van derden (bijvoorbeeld met betrekking tot catering, techniek, meubilair en entertainment) is de klant aan ARTIS het bedrag verschuldigd dat ARTIS op basis van de door de betreffende derden gehanteerde annuleringsvoorschriften aan deze derde verschuldigd is.
7.2 Annuleringskosten
7.2.1 Voor annulering van alle reserveringen zal het navolgende gelden:
a. Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden enige vergoeding aan ARTIS te betalen.
b. Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan ARTIS te betalen.
c. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 75% van de reserveringswaarde aan ARTIS te betalen.
d. Bij annulering minder dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan ARTIS te betalen.
7.3 Annulering door ARTIS
7.3.1 ARTIS is bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij de klant binnen zeven dagen na het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat ARTIS afstand doet van zijn annuleringsbevoegdheid, mits de klant daarbij tevens ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven afstand te doen van zijn eigen annuleringsbevoegdheid.
7.3.2 ARTIS is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die horecaovereenkomst in ARTIS te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat ARTIS de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt ARTIS van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten horecadiensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten horecadiensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend.
7.3.3 ARTIS is gerechtigd om, in plaats van haar in artikel 7.3.1 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is ARTIS alsnog gerechtigd zijn in artikel 7.3.2 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

Betalingscondities

8.1 Bij een definitieve reservering dient een aanbetaling te worden voldaan van 75% van de reserveringswaarde (inclusief btw). Deze aanbetaling dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het evenement te zijn voldaan.
8.2 ARTIS kan daarnaast te allen tijde van de klant verlangen dat deze onder ARTIS deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor ARTIS en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.
8.2 ARTIS kan telkens tussentijds betaling verlangen van inmiddels verleende horecadiensten.
8.3 ARTIS mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag ter zake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door ARTIS onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Aansprakelijkheid van ARTIS

9.1 Indien ARTIS toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichting(en) is zij, behoudens de hierna te noemen uitzonderingen, tegenover de klant aansprakelijk voor vergoeding van de door de andere Partij geleden c.q. te lijden schade. De aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot de directe schade en tot het bedrag dat in het voorkomende geval door de aansprakelijkheidsassuradeur van ARTIS wordt uitgekeerd.
9.2 De aansprakelijkheid voor vermissing en/of schade aan eigendommen van de gasten wordt uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van ARTIS.
9.3 De aansprakelijkheid voor vermissing en/of schade aan audiovisuele middelen of andere door of namens de klant of zijn gasten ingezette zaken wordt uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van ARTIS.

Aansprakelijkheid van de gast en/of klant

10.1 De klant en de gast(en) en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor ARTIS en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast(en) en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.
10.2 Indien de klant audiovisuele middelen ter beschikking stelt en/of de klant apparatuur aansluit op door ARTIS ter beschikking gestelde audiovisuele middelen vrijwaart de klant ARTIS ter zake schade en/of aansprakelijkheid, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van de zijde van ARTIS Een is de klant aansprakelijk voor schade aan de audiovisuele middelen van ARTIS.

Afrekening en betaling

11.1 De klant is de in de horecaovereenkomst bepaalde prijs inclusief btw verschuldigd dan wel, voor zover de horecaovereenkomst werd gesloten meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop de ingevolge die overeenkomst te verrichten horecadiensten verleend moeten worden, de prijzen welke gelden op het moment dat de horecadienst(en) (moet(en)) wordt(den) verleend, waaronder tevens worden verstaan de prijzen als vermeld op lijsten welke door ARTIS op een voor de gast zichtbare plaats zijn aangebracht danwel zijn opgenomen in een lijst welke aan de klant/gast, indien nodig op diens verzoek, wordt overhandigd. De btw wordt uitgesplitst in hoog en laag tarief en indien de btw niet-verrekenbaar is, wordt dit vermeld op de factuur. Wijzigingen in het btw-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.
11.2 Bij gebruik van diensten van derden is de klant gehouden datgene aan ARTIS te voldoen wat ARTIS op basis van haar overeenkomst (inclusief eventueel daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden) met deze derde aan de derde verschuldigd is.
11.3 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen terzake annulering of no-show, zijn door de klant en/of gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd.
11.4 Zolang de gast en/of klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens ARTIS heeft voldaan, is ARTIS gerechtigd om alle goederen welke door de gast en/of klant in ARTIS zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de gast en/of klant ten genoegen van ARTIS aan al zijn verplichtingen jegens ARTIS heeft voldaan. Naast een retentierecht komt ARTIS in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.
11.5 Alle facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum aan ARTIS te worden voldaan.
11.6 Hetgeen blijkt uit de administratie van ARTIS levert tussen partijen bindend bewijs op van datgene wat de klant gehouden is aan ARTIS te voldoen. Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen tien dagen na factuurdatum schriftelijk aan ARTIS kenbaar gemaakt te worden. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn staat tussen Partijen vast dat het factuurbedrag correct is.
11.7 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
11.8 Indien de klant in gebreke is dient hij aan ARTIS, naast de wettelijke (handels)rente, alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,- alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde btw.
11.9 Daarenboven is de klant indien hij in gebreke is een bedrag aan wettelijke rente verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.
11.10 Indien ARTIS goederen als bedoeld in artikel 11.4 onder zich heeft en de klant van wie ARTIS de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is ARTIS gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de klant en ARTIS kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van ARTIS resteert wordt aan de klant uitgekeerd.
11.11 Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan ARTIS in de navolgende volgorde:
1. de kosten van executie;
2. de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
3. de rente;
4. de schade;
5. de hoofdsom.
11.12 Betaling geschiedt in Nederlandse courant. Indien ARTIS buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan zal gelden de op het moment van betaling geldende marktkoers. ARTIS kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. ARTIS kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.
11.13 ARTIS is nimmer gehouden om cheques, girobetaalkaarten en andere dergelijke betaalmiddelen te accepteren en kan aan acceptatie van zodanige betaalmiddelen voorwaarden verbinden. Hetzelfde geldt voor andere, hier niet genoemde betaalmiddelen.

Overmacht

12.1 Als overmacht voor ARTIS, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming ARTIS niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door ARTIS zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
12.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan ARTIS gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de horecaovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemde.
12.3 Indien één der partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Kurken- en keukengeld

13.1 Indien de gast en/of klant in de ruimten van een horecabedrijf drank nuttigt die niet door dat horecabedrijf verstrekt is, is de klant per genuttigde fles een bedrag aan kurkengeld verschuldigd.
13.2 Indien de gast en/of klant in de ruimten van een horecabedrijf spijzen nuttigt die niet door dat horecabedrijf verstrekt zijn, is de klant terzake een bedrag aan keukengeld verschuldigd.
13.3 De in de artikelen 13.1 en 13.2 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid achteraf vastgesteld door ARTIS.

Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
14.2 Ingeval van geschillen tussen ARTIS en een klant is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd.
14.3 Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.
14.4 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Versie: 171011