Disclaimer websites ARTIS

Dit is de disclaimer die van toepassing is op alle websites van ARTIS (www.artis.nl & www.micropia.nl). U kunt deze disclaimer ook downloaden (PDF).

download (PDF)

1. Definities

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
a. De webpagina: iedere webpagina waarin ARTIS een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden.
b. De app: de ARTIS-app.
c. Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren).
d. U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt.
e. De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, foto’s hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten.
f. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina en de app. Door de webpagina of app te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 • ARTIS spant zich in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
   
 • ARTIS verschaft de inhoud van de webpagina en app in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is voor particulier gebruik bedoeld.
   
 • De samenstelling, inhoud en structuur van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets ervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, Internet, CD-ROM of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARTIS.
   
 • ARTIS is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
   
 • ARTIS mag de webpagina of de app naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. ARTIS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
   
 • Behoudens deze disclaimer, is ARTIS niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
   
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
   
 • ARTIS behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina of app te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan ARTIS de toegang tot de webpagina of app monitoren.
   
 • U zal ARTIS, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
   

Voor vragen over www.artis.nl of www.micropia.nl of deze disclaimer kunt u contact opnemen met communicatie@artis.nl.
 

Versie: 150720