None

Toelichting bezoldiging ARTIS-directeur, door de Raad van Toezicht

– apr 9, 2021

“Wij betreuren het dat ARTIS in diskrediet wordt gebracht door de berichtgeving in de media naar aanleiding van de niet op de juiste feiten gebaseerde vragen die de Partij van de Dieren heeft gesteld aan het college van burgemeester en wethouders in Amsterdam en geven graag onderstaande toelichting”, aldus Joop Saan, Voorzitter van de Raad van Toezicht.

In de jaarstukken 2019 van ARTIS staat € 204.001 vermeld als jaarbezoldiging van de ARTIS-directeur. De jaarbezoldiging bestaat uit € 147.601 aan salaris en vakantiegeld, het restant betreft met name de werkgeverslasten voor pensioenen en de fiscale bijtelling voor het gebruik van de directeurswoning.  Het kader voor de bezoldiging van de ARTIS-directeur is gebaseerd op de Regeling beloning directeuren van Goede Doelen Organisaties (‘de Regeling’). Binnen deze regeling is de maximum bezoldiging gekoppeld aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). De jaarbezoldiging, die het maximum voor 2019 (€ 194.000) overschrijdt, is afgestemd met de Adviescommissie Beloningsregeling Directeuren van de Vereniging Goede Doelen Nederland en kent de volgende achtergrond: bij de indiensttreding van de ARTIS-directeur in 2017 is afgesproken dat diens jaarbezoldiging bij goed functioneren zou doorgroeien tot het maximum uit de Regeling. Ook werd daarin vastgelegd dat hij verplicht de directeurswoning zou gaan bewonen. Op dat moment werd geen rekening gehouden met een verplichte fiscale bijtelling in verband met het gebruik van de dienstwoning en dat deze bijtelling onderdeel uitmaakt van de jaarbezoldiging. Door deze niet voorziene bijtelling als onderdeel van de jaarbezoldiging te verwerken heeft de ARTIS-directeur een verlaging van zijn inkomensperspectief voorgesteld en geaccepteerd.

Door de fiscale bijtelling kwam de jaarbezoldiging in 2019 eenmalig boven het maximum van de regeling uit. De Regeling voorziet in een overgangsregeling die er op neer komt dat de overeengekomen jaarbezoldiging mocht worden behouden, zij het dat het surplus in een periode van maximaal drie jaar moest worden afgebouwd. 

Over 2020 werd de jaarbezoldiging van de ARTIS-directeur naar beneden bijgesteld, waardoor deze binnen de voor 2020 geldende norm (€ 201.000) valt. In 2021 is de norm voor de jaarbezoldiging verhoogd (€ 209.000). Gezien de huidige moeilijke financiële situatie zijn de salarissen binnen ARTIS in 2021 bevroren, dit geldt uiteraard ook voor het salaris van de ARTIS-directeur. 

De jaarbezoldiging van de ARTIS-directeur over 2019 is naar het oordeel van de Raad van Toezicht van ARTIS en de Vereniging Goede Doelen in overeenstemming met de overgangsregeling.  De voorzitter van de Adviescommissie Beloningsregeling Directeuren van Goede Doelen heeft dit in november 2019 schriftelijk aan ARTIS bevestigd. ARTIS heeft daarnaast de toelichting op de jaarbezoldiging met de voorzitter van deze adviescommissie afgestemd en opgenomen in de jaarrekening over het boekjaar 2019.