page title

Wat is de ARTIS-Academie?

De ARTIS-Academie is een verzamelnaam voor uiteenlopende, speciale activiteiten. Deze hebben gemeen dat ze verbreding en verdieping bieden aan volwassenen en kinderen, beleidsmakers en bedrijven, om zo hun kennis en inzicht te vergroten. Juist nu, in een tijd waarin de betekenis van natuur in onze cultuur en onze samenleving een centrale rol moet spelen om de kwaliteit van het leven te waarborgen.

Lezingen, seminars, cursussen en colleges

Samenhang tussen natuur, cultuur en wetenschap begrijpen is van wezenlijk belang. In dit kader organiseert de ARTIS-Academie lezingen, seminars, cursussen en colleges.

de natuur is de leermeesteres van kunst en wetenschap

None

Verdieping

Natura Artis Magistra is sinds haar oprichting in 1838 de officiële naam van ARTIS. Met dit motto formuleerden de oprichters van ARTIS dat ‘de natuur de leermeesteres is van kunst en wetenschap’. Dit lag ten grondslag aan de verschillende activiteiten die ARTIS maakten tot een kennistuin. Het ontwerpen van een park en architectuur, het verzamelen van dieren en planten, het stichten van een bibliotheek en musea, het doen van onderzoek en het uitnodigen van kunstenaars om de natuur te verbeelden. Dit alles vormde een samenhangend ideaal. Verwondering en studie lagen in elkaars verlengde. 

Kennistuin

ARTIS wil, als nationaal instituut, een kennistuin zijn en blijven. Verwondering over en studie van de natuur stimuleren en verdiepen. De ARTIS-Academie wil, naast de reguliere schooleducatie, bezoekers op een toegankelijke en aangename manier kennis laten opdoen van de wijze waarop de natuur nog altijd een leermeesteres is van kunst en wetenschap.

programma ARTIS-Academie

ecobalans_luchtfoto_1920x1080.jpg

Ecobalans 

Elk mens, elke organisatie heeft invloed op natuur en milieu. Om de belastende effecten op de natuur te beperken, kunnen er maatregelen genomen worden, zoals het verminderen van het waterverbruik, het scheiden van afval en het gebruik van groene energie. Maar organisaties en mensen kunnen ook positieve invloed op natuur en milieu uitoefenen. En het is de moeite waard die positieve invloeden zo groot mogelijk te laten zijn. De ARTIS-Academie heeft samen met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) in 2010 de ecobalans ontwikkeld.

download de ecobalans (2010)

De ecobalans geeft ons een vernieuwde kijk op het effect van de mens op natuur en milieu. Hierbij wordt niet enkel de negatieve, maar ook de positieve invloed van een organisatie op de natuur en het milieu meetbaar gemaakt. Een vernieuwde kijk op het effect van menselijk handelen op natuur en milieu en bruikbaar voor iedereen.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.