page title

Organisatie

In 2017 waren er binnen ARTIS 509 mensen aan het werk, verdeeld over 149 medewerkers, een flex-schil van 39 personen, 29 oproepkrachten en 292 vrijwilligers. 


ARTIS streeft naar een evenwichtige leeftijdsopbouw en man/vrouw-verdeling van het personeelsbestand. Daarnaast wordt veel belang gehecht aan een goede samenwerking in de breedte tussen de verschillende vakgroepen en clusters, maar ook tussen personeelsleden onderling. ARTIS wil ook professioneel groeien door medewerkers kansen te bieden zich te ontwikkelen. De begrippen vakmanschap en leermeesterschap staan daarbij centraal.

Lees meer over de organisatie van ARTIS in het jaarverslag van 2017.

jaarverslag 2017
 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen. De Raad van Toezicht heeft uit haar midden een voorzitter benoemd. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn tweemaal herbenoembaar. De Raad van Toezicht heeft een rooster van aftreden opgesteld en registreert alle (neven)functies van haar leden.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van ARTIS gemaakte kosten en de door hen verrichte werkzaamheden wordt toegestaan. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening inzichtelijk en nader toegelicht en bedragen in het boekjaar 2016 nihil. Leden van de Raad van Toezicht zijn noch bestuurders noch werknemers van de Stichting. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden instelling(en).

2018 raad van bestuur_1920x1080.jpg

 

De Raad van Toezicht en de directie van ARTIS bestaan per 5 september 2016 uit de volgende leden:

Joop Saan (voorzitter)

Termijn tot 1 augustus 2019.

Overige functies:

 • Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Saan B.V.
 • Bestuurslid Stichting Steun VUmc Alzheimercentrum
 • Commissaris Erdi Holding B.V.
 • Voorzitter bedrijvenvereniging Ondernemend Diemen (OD)
 • Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Stadion Amsterdam
 • Voorzitter Raad van Commissarissen VP Exploitatie N.V.
 • Lid Dagelijks Bestuur VVT (Vereniging Verticaal Transport)

Jan Buné (lid financiële commissie)

Termijn tot 25 februari 2019.

Overige functies:

 • Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds
 • Vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van Citco Bank Nederland N.V., tevens lid van de Audit Commissie en de Risk & Compliance Commissie
 • Niet-uitvoerend bestuurder en voorzitter van de Audit Commissie van Burgland Vastgoed B.V.
 • Niet-uitvoerend bestuurder van de Audit Commissie van Mail.ru Group Ltd
 • Voorzitter van de Risk Advisory Committee van PayU
 • Lid van het College van Commissarissen van het Commissariaat voor de Media

Paul Luijten

Termijn tot 12 november 2019.

Overige functies:

 • Voorzitter Permanente Scouting Commissie VVD
 • Lid van de Raad van Commissarissen van Hotel Okura
 • Ambassadeur Koninklijk Concertgebouw Orkest
 • Bestuurslid Amsterdam Museum Fonds (Amsterdam Museum)
 • Associate director Hill+Knowlton Strategies
 • Lid bestuur Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht
 • Voorzitter Raad van Toezicht Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO)
 • Voorzitter bestuur Stichting Marketing Zaanstreek

Hélène Pragt (lid financiële commissie)

Termijn tot 13 februari 2020.

Rembrandt Sutorius (bestuurder / algemeen directeur)