page title

Natuurbehoudproject knoflookpad

Het gaat slecht met de knoflookpad in Nederland. ARTIS heeft met Stichting RAVON een reddingsplan voor de knoflookpad opgesteld en is sinds 2012 bezig met de uitvoering.

knoflookpad_R_1920x1080.jpg

Bedreigd

De knoflookpad (Pelobates fuscus) is één van de meest bedreigde amfibiesoorten in Nederland en wordt met uitsterven bedreigd. De Nederlandse naam is te danken aan de naar knoflook ruikende geur die door de huid wordt afgescheiden bij gevaar. De oorzaak van de bedreiging ligt onder meer in de jarenlange isolatie van populaties door versnippering en het verlies van geschikte leefgebieden (biotopen). De afgelopen jaren zijn maatregelen genomen om het leefgebied van de knoflookpad te verbeteren. Desondanks lukt het de soort niet om op eigen kracht van de bedreigde status af te komen.

Reddingsplan

In 2012 heeft ARTIS de handen ineengeslagen met Stichting  RAVON  (Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland) om een reddingsplan voor de knoflookpad op te stellen en uit te voeren. Dit plan begon met het door RAVON verzamelen van honderden eisnoeren uit 10 verschillende kolonies van knoflookpadden in diverse natuurgebieden in Nederland. De taak van ARTIS is het opkweken van eisnoeren door de dierverzorgers. Het houden en verzorgen van de knoflookpad vergt veel tijd en een veilige en goede leefomgeving om de dieren gezond en sterk te houden. RAVON zorgt ervoor dat de kikkervisjes of jonge padden worden uitgezet in drie gebieden in Noord-Brabant, Gelderland en Drenthe.

Uitgezet

In 2012 werden er ruim 10.000 eindstadium-kikkervisjes uitgezet in het wild. In 2013 waren dit er meer dan 35.000, in 2014 meer dan 8.500 en in 2015 ruim 26.000. In 2016 zijn de laatste knoflookpadden van deze bedreigde diersoort uitgezet in Noord-Brabant. In de drie gebieden in Brabant waar de knoflookpadden zijn uitgezet, was in 2018 succes te horen en te zien. In verschillende wateren riepen de knoflookpadden, en er zijn larven gevonden. Dit wijst erop dat het project heeft geleid tot succesvolle voortplanting door de uitgezette knoflookpadden. Vanaf 2018 wordt ingezet op de provincie Gelderland. Ook in deze provincie bevinden zich sterk bedreigde populaties van de soort. Dit jaar zijn in en bij een tweetal bestaande, maar kwijnende populaties jonge knoflookpadjes uitgezet. Enerzijds om de aantallen te vergroten en anderzijds om nieuwe genen te introduceren aangezien risico's zoals inteelt op de loer liggen bij kleine populaties.

Doel

Het doel is om binnen 10 jaar een ontwikkeling in de leefgebieden in het wild op gang te brengen die ervoor zorgt dat er binnen 20 jaar sterke populaties knoflookpadden ontstaan, die op eigen kracht kunnen overleven en zich voortplanten. Sinds 2014 zijn in het voorjaar de eerste roepende knoflookpadden waargenomen in deze gebieden. Dat is alvast een goed teken. De knoflookpad metamorfoseert in drie maanden van paddendril naar kikkervisje naar jonge pad en is na twee à drie jaar geslachtsrijp.
 

Organisatie: Stichting RAVON
Diersoort: knoflookpad
Locatie: Nederland (Noord-Brabant)
Website: ravon.nl