Algemene voorwaarden online kaart- en lidmaatschapverkoop ARTIS

Hier leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op online kaart- en lidmaatschapverkoop van ARTIS. U kunt deze algemene voorwaarden ook downloaden (PDF).

download (PDF)


a. ARTIS houdt zich aan de regelgeving voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
b. De gegevens die bij de aanschaf van een online toegangskaart of een online lidmaatschap worden ingevoerd zullen slechts ten behoeve van de verkoop van de desbetreffende toegangskaart/lidmaatschap worden gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
c. ARTIS is niet verantwoordelijk voor het slecht functioneren van de door de Bezoeker gebruikte apparatuur of programma’s. Onder Bezoeker wordt verstaan de persoon die een online toegangskaart/lidmaatschap aanschaft.
d. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, kan ARTIS op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Online toegangskaarten

Op een online toegangskaart is een aantal voorwaarden van toepassing: 

 • Onder online toegangskaart wordt verstaan het document dat wordt besteld en betaald op de website van ARTIS (www.artis.nl) en wordt geprint door de Bezoeker of als barcode op de telefoon is ontvangen en bedoeld is als toegangskaart voor het ARTIS-Park en/of ARTIS-Micropia.
   
 • Het is niet mogelijk om op de prijs van een online toegangskaart voor het ARTIS-Park en/of ARTIS- Micropia nog een andere kortingen te ontvangen.
   
 • Een online toegangskaart is 1 jaar geldig vanaf datum aankoop die op de online toegangskaart staat vermeld, tenzij anders aangegeven.
   
 • Een online toegangskaart is alleen geldig als deze is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco A4-papier zonder aanpassingen met een goede afdrukkwaliteit, of als deze wordt getoond op je mobiele telefoon en de barcode kan worden gescand. Online toegangskaarten die beschadigd, onleesbaar of slechts gedeeltelijke zichtbaar zijn, worden geweigerd en zijn niet geldig.
   
 • Een online toegangskaart geeft éénmaal toegang tot ARTIS, het kopiëren of meer dan eens afdrukken van een online toegangskaart heeft dan ook geen nut.
   
 • Het annuleren van een online toegangskaart is niet mogelijk. Online toegangskaarten worden niet teruggenomen, omgewisseld voor geld of vervangen en de geldigheidsduur kan niet worden verlengd.
   
 • Online toegangskaarten mogen niet worden doorverkocht.
   
 • De streepjescode op de toegangskaart mag niet gevouwen of beschadigd worden. Hiermee verliest de toegangskaart zijn geldigheid.
   
 •  Na betaling op de website van ARTIS (www.artis.nl) heeft u recht op de selecteerde toegangskaart(en) van ARTIS en/of ARTIS-Micropia.

Online lidmaatschap

Op het online lidmaatschap is een aantal voorwaarden van toepassing: 

 • Uw online aangekochte lidmaatschap is één jaar geldig. ARTIS zal u aan het einde van een lopend lidmaatschapsjaar de mogelijkheid geven om door middel van betaling van het jaartarief uw lidmaatschap met één jaar te verlengen.
   
 • Wanneer u geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, wordt het lidmaatschap na afloop van het lopende lidmaatschapsjaar verlengd voor onbepaalde tijd en bent u het jaartarief van uw lidmaatschap per jaar verschuldigd. Beide partijen kunnen het lidmaatschap te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
   
 • ARTIS behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren.
   
 • Het bezoekersreglement van ARTIS is als voorwaarde verbonden aan uw ARTIS-lidmaatschap (verkrijgbaar bij de kassa’s en op www.artis.nl). Door lid te worden van ARTIS accepteert u de regels zoals opgenomen in het bezoekersreglement. ARTIS behoudt zich het recht voor het lidmaatschap te beëindigen indien een lid, ondanks aanzegging daartoe, zich niet aan het bezoekersreglement houdt.
   
 • Het lidmaatschap en de bijbehorende ledenpas zijn persoonlijk. Bij verlies of diefstal van uw ledenpas kunt u een duplicaat aanvragen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Op vertoon van uw aangiftebewijs van de politie ontvangt u kosteloos een nieuwe pas bij de ARTIS-kassa. In andere gevallen zullen wij u een bedrag van 5 euro in rekening brengen. De kortingscoupons kunnen niet vervangen worden.
   
 • Opzegging van het lidmaatschap vindt plaats overeenkomstig de wijze van aanmelding van het lidmaatschap. Tussentijdse opzegging gedurende een lidmaatschapsjaar is niet mogelijk.

Doeleinden van het gebruik van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor intern gebruik om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, met het oog op het uitvoeren van activiteiten gericht op relatiebeheer, product- en dienstontwikkeling en klantenonderzoek. Het kan zijn dat voor het verwerken of analyseren van gegevens gebruik gemaakt wordt van de diensten van derden. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang als noodzakelijk is met het oog op de hierboven beschreven doeleinden.

Versie: 170818