Algemene voorwaarden dierverzorger voor 1 dag ARTIS

Hier leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het arrangement van dierverzorger voor 1 dag van ARTIS. U kunt deze algemene voorwaarden ook downloaden (PDF).

download (PDF)


1. De dierverzorger voor 1 dag meldt zich op de afgesproken datum, tijd en locatie.

2. De dierverzorger voor 1 dag levert de verstrekte kledingset aan het einde van de dag in. Indien de kledingset niet wordt ingeleverd, dan kunnen de kosten hiervoor later in rekening worden gebracht.

3. Het is helaas niet mogelijk om een arrangement dierverzorger voor 1 dag af te nemen als u zwanger bent.

4. ARTIS heeft ten behoeve van de dierverzorger voor 1 dag een aansprakelijkheids- ongevallenverzekering afgesloten. Indien de dierverzorger voor 1 dag aansprakelijk wordt gesteld voor schade die door de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden voor ARTIS is veroorzaakt, zal ARTIS de schade namens hem/haar vergoeden, mits aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- Er is geen sprake van grove opzet of schuld van de dierverzorger voor 1 dag.
- De dierverzorger voor 1 dag heeft ARTIS terstond ingelicht na het ontstaan van de schade.
- De dierverzorger voor 1 dag heeft de aansprakelijkheid voor de schade niet erkend.
- De dierverzorger voor 1 dag heeft de afwikkeling van de schade aan ARTIS overgelaten.

5. Indien de dierverzorger voor 1 dag door eigen toedoen zelf schade lijdt ten gevolge van de uitoefening van de uitgevoerde werkzaamheden voor ARTIS, zal ARTIS de geleden schade aan de dierverzorger voor 1 dag vergoeden, mits aan de bovenstaande voorwaarden voldaan is.

6. ARTIS is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade aan persoonlijke eigendommen die worden achtergelaten in de kleedruimtes.

7. Het afgesproken bedrag dient minimaal 3 weken van tevoren op rekeningnummer NL72RABO0162113501 ten name van ARTIS te staan, onder vermelding van dierverzorger voor 1 dag. Tot 3 weken voor de afgesproken datum kunt u kosteloos annuleren of wijzigen via 020 5233 670 of via info@artis.nl. Daarna vindt geen restitutie plaats. Indien de kosten nog niet in rekening zijn gebracht, behoudt ARTIS het recht de overeengekomen kosten alsnog in rekening te brengen.

8. Het arrangement dierverzorger voor 1 dag wordt uitsluitend aangeboden vanaf 16 jaar.

9. De groepsgrootte van het arrangement is maximaal 2 personen.

10. Het lidmaatschap van ARTIS is persoonsgebonden. Daarom geldt de prijs voor ARTIS-leden uitsluitend op vertoon van hun persoonlijke lidmaatschapspas.

11. De dierverzorger voor 1 dag is verplicht tot geheimhouding van gegevens die hem/haar in geheim zijn toevertrouwd of waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter moet begrijpen.

12. Het is helaas niet toegestaan om gebruik te maken van foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur achter de schermen van ARTIS.

13. De dierverzorger voor 1 dag heeft het bezoekersreglement van ARTIS ontvangen en zal zich tevens houden aan het rookbeleid van ARTIS, wat inhoudt dat er alleen gerookt mag worden op de daarvoor aangewezen plekken en nooit in het zicht van bezoekers.

14. Het arrangement is exclusief uitrijkaarten voor het ARTIS-parkeerterrein.
 

Versie: 150929