overheden

Artis werkt samen met overheden om de vernieuwing van Artis te kunnen realiseren. Bovendien steunt de overheid Artis met eenmalige of meerjarige subsidies voor projecten die aansluiten op het landelijk, provinciaal of regionaal beleid. 

gemeente Amsterdam

De vernieuwing van Artis wordt onderschreven door de gemeente Amsterdam die het initiatief ondersteunt met subsidie. 
Subsidie voor exploitatie en groot onderhoud. 
In het kader van de subsidieverordening monumenten en beeldbepalende panden van het stadsdeel Centrum, steunt het stadsdeel de restauratie van het gemeentelijk monument Vogelhuis
Het stadsdeel Centrum draagt bij aan gedragverrijking van de dieren in Artis. Deze activiteiten stimuleren het natuurlijk gedrag en bevorderen het welzijn en welbevinden van de dieren

ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

De vernieuwing van Artis wordt gesteund door de het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. In 2009 heeft het voormalige ministerie van Economische Zaken uit de regeling Pieken in de Delta (regeling voormalig ministerie EZ) een bijdrage verleend voor Micropia. 
De directie Kennis en Innovatie van het voormalig ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit levert een bijdrage aan de realisering van innovatieve natuureducatie in Artis.
Artis is partner van het ministerie voor het organiseren van de kennisarena’s en biodiversiteitscongressen.

ministerie van Infrastructuur en Milieu

De subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en Milieu (SMOM), van het voormalige ministerie van VROM, ondersteunt maatschappelijk initiatief op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling. De gesteunde projecten voeden het maatschappelijk debat over deze onderwerpen. Met steun van het ministerie heeft Artis samen met de Vrije Universiteit Amsterdam de ecobalans ontwikkeld. Vanaf 2007 loopt het driejarige project “Zoo kan het ook” in Artis. Dit is een crossmediale benadering om VMBO leerlingen actief bij milieuthema's te betrekken. 

provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland steunt de restauratie en renovatie van vier historische gebouwen: gemeentelijk monument Vogelhuis en de rijksmonumenten Apenhuis, Ledenlokalen en het Groote Museum, het herbestemmen van de Ledenlokalen en het Groote Museum, het publiekstoegankelijk maken van het Apenhuis en Vogelhuis voor mindervaliden en het terugbrengen van de historische parkaanleg. Bovengenoemde projecten liggen in de lijn van het provinciaal erfgoedbeleid voor het behoud en het publiekstoegankelijk(er) maken van historisch waardevolle gebouwen.

rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil de plannen voor modernisering ontwikkelen en uitwerken in samenspraak met de vele organisaties die zich bewegen op het vakgebied van de cultuurhistorie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft hiervoor een leidraad opgesteld voor Modernisering Monumentenzorg (MoMo) waarin Artis als voorbeeldtraject is genoemd. De RCE steunt de restauratie en herbestemmen van de rijksmonumenten Ledenlokalen en het Groote Museum.

CBF keur voor goede doelen

ANBI

Natura Artis Magistra bedankt: Bank Giro Loterij

ANWB fonds Gemeente Amsterdam Bouwstenen Dierenbescherming Stadsdeel centrum Janivo Canon Compass Group Provincie Noord-Holland Prins Bernard Cultuurfonds Vrumona Zabawas Stimuleringsfonds voor de Architectuur Rijksoverheid kansen voor West Europese Unie Rabobank Amsterdam VSB-fonds gravin van Bylandt stichting